ورود عضویت
چرا عقب مانده ایم؟

کشورهای جهان در ٣٠ سال گذاشته, به تحولات و تغییرات اجتماعی, سیاسی و فرهنگی عمیقی دست یافتند که روند آن در صد سال گذاسته بی نظیر بوده است. شماری از کشورها توانستند به اقتصاد خود سروسامانی بخشند وشماری توانستند ساختار اجتماعی, سیاسی و فرهنگی کشور خود را  مترقی تر, دموکرات تر, هماهنگتر سازند تا زندگی را بر خود آسان و شیرین تر کنند. در این ٣٠ سال گذاشته, اما کشور ما ایران نه تنها نتوانست با آن همه منابع و ذخایر مادی و انسانی که در اختیار دارد قدمی چندان به جلو بردارد بلکه فرسنگها به عقب برگشته شده است.

باتوجه به تلاشهای بسیار مردم و مبارزان پیشرو بسیاری که در بین خود داشته اند چه عواملی موجب شده که باز عقبگرانه تر از همیشه وپسگرا تر شوند؟ چرا دو انقلاب بزرگ, مشروطه و ٥٧, کافی نبود تا چاره کار شود؟ چرا حداقل چهار دوره دموکراتیک مجلس بعد از مشروطه نتوانست ایران  را در جاده رفاه, عدالت و آزادی قرار دهد و ایران ما هم بمانند کشورهای هم دوره خود -ژاپن - بتواند جایگاه خود را در جهان پیدا کند؟ چرا دکتر فاطمی ها و مصدق ها و دیگر بزرگان و مبارزان ملت نتوانستند آنقدر اثر گزار باشند تا ایران را خانه آباد ایرانیان کنند؟چرا جانفشانی های پیشگامان مردم ایران برای آباد و آزاد زندگی کردن و عدالت را حاکم کردن کافی نبود؟ چرا دستاوردهای مبارزان ایران زمین به نسل بعدی منتقل نشده و هر نسلی نا آگاه تراز نسل قبلی خود نسبت به دستاوردهای بدست آمده پیشینیان خود آموخته های آنان را نادیده گرفته و بدون داشتن حافظه تاریخی ، تلاش به کسب تجربه و پیدا کردن علت درد به مداوای آن می کنند؟

شاید پاسخهای گوناگونی برای این سوالات وجود داشته باشد, اما یک درد و ریشه مشترک  در تمامی این مصائب وجود دارد و آن نبود احزاب مدرن  که از دل مردم برآمده باشند و خواسته ها و توانایی پیشنهاد راه حل را برای مشکلات آنان داشته باشند. احزابی که برنامه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی به مردم ارائه دهند. احزابی که تلاش و سازماندهی خود را معطوف به ساختن بنیادها و ساختارهای یک جامعه مدنی و دموکراتیک کرده باشند. احزابی که حمایت از آزادی بیان, حق انتخاب, حفظ محیط زیست و آثار ملی و فرهنگی را سرلوحه برنامه های خود قرار داده باشند.

با نگاهی حتی اجمالی به کشورهای توسعه یافته با نظام سیاسی دموکراتیک و مردم سالار, نقش احزاب به عنوان حلقه ارتباط مردم با دولت و حکومت آشکارتر میشود. این احزاب مدرن در کنار نهادها و سازمانهای اجتماعی غیر انتفاعی و غیر دولتی، جزو اصلی تشکیل دهنده جامعه مدنی هستند. مشخصا, یکی از دلایل پا نگرفتن دموکراسی در ایران، با بیش از یک قرن تلاش و دو انقلاب با هزینه انسانی و اقتصادی هنگفت، نبود احزاب مدرن و حلقه ارتباطی مردم با دولت و نبود سیستمی که بتواند خواسته های مردم را بگوش و به اجرا در آورد, بوده است.

متاسفانه مرکزگرایی و دین سالاری، کشور و ملت را درتمامی زمینه های اقتصادی، سیاسی, فرهنگی، اجتماعی، زیست محیطی، بین المللی و... بحران زده کرده و این بحران ها هر ساله ژرفای بیشتری یافته است با وجود این روش و سیستم حاکم در ایران  نمیتوان راه خروجی از این بحران ها پیدا کرد. برای پرداختن به این بحران های تحمیلی، نخستین قدم، آگاه شدن به حق حاکمیت خویش و تشکیل احزاب مدرن که با دادن راه و برنامه های اقتصادی, سیاسی و اجتماعی بسترهای دموکراسی و ضمیمه های برقراری یک سیستم دموکراتیک را در ایران فراهم نماید ، میباشد.  رسیدن به یک جامه مدنی و دموکرات که عدالت و حقوق انسانها در آن  حاکم باشد کار یک حزب و سازمان نیست. بلکه تشکیل احزاب مدرن است که میتوانند دموکراسی  را ایجاد و آنرا  پایدار نگهدارد.

در زیر درخواست پیشنهاد دهندگان تشکیل احزاب مدرن می آید با امید اینکه در این راه فعال شوید

اکبر کریمیان

 

با توجه به این ضرورت و نیاز تاریخی، مرامنامه ای پیشنهادی تهیه و در زیر آمده است. شما هم، اگر به این هم باوری و نیاز تاریخی مردم ایران رسیده اید، بیایید تا با همفکری بیشتر این پروژه را با روندی دموکراتیک و کارشناسانه، نهایی و به سرانجام برسانیم. از کارشناسان در تمامی زمینه های اقتصادی، منابع زیر زمینی، بانکی، اموزش وپرورش، بهداشت، محیط زیست، میراث فرهنگی و غیره، درخواست میکنیم که با ارائه طرح های کارشناسانه ی خود در زمینه های مربوطه، به سازندگی ایران آینده برای همه ایرانیان، بما یاری رسانند.

 

لطفآ نظرات خود را در فیسبوک  "پیش به سوی تشکیل احزان مدرن" پست کنید:

https://www.facebook.com/pages/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86/1439032003046174

 

و یا نظرات خود را از طریق ایمیل ارسال نمائید :

hezbmodern@gmail.com

 

مرام نامه ای پیشنهادی برای حزب ...ایران

هدف حزب، تلاش برای ساختن جامعه مدنی، پاسداری از آزادی، عدالت اجتماعی و برابری حقوقی مردمان ایران مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای آن، برابری در پیشگاه قانون، تامین ثبات سیاسی وامنیت ملی، استقلال و یک پارچگی ایران است. حزب، مذهب را امری فردی و خصوصی میداند و خواهان جدایی دین و ایدئولژی از نهاد دولت و حاکمیت است. اصل آزادی دین و آزادی از دینحزب متعهد به شایسته سالاری و تامین فرصت های برابر برای تمام مردمان ایران، بدون تبعیض جنسی و جنسیتی، قومی، زبانی، نژادی، دینی، مذهبی، سنی، غرافیایی، و ازکارافتادگی یا فقدان توانائی جسما نی است. بدین منظور حزب اصول زیر را پایه و اساس موجودیت و بینش خود دانسته به آنها پای بند است.

 

 1. بینش اجتماعی : ما باورمند به یک ساختار اجتماعی مبتنی و متکی بر آزادی و برابری هستیم.
  الف- حزب نیروی انسانی را بزرگترین و پر ارزش ترین سرمایه ملی می شمرد و معتقد است بدون نیروی انسانی ی آموزش و پرورش یافته، کارآزموده و کار آمد پیشرفت علمی و توسعه فرهنگی و به تبع آن رشد و توسعه اقتصادی میسر نخواهد بود. از این رو حزب اولین ارجحیت خود را سرمایه گذاری و شکوفایی در زمینه آموزش و پرورش از دوره پیش دبستان تا مدارج عالی میداند. در این راه حزب میکوشد مراکز آموزشی، علمی،پژوهشی، فنی و صنعتی را تا بالا ترین حد ممکن ارتقا دهد و آموزش رایگان را دستکم تا پایان دوره متوشطه تامین کند.
  ب- سلامت تن و روان مردم یک جامعه، پیش شرط رشد و شکوفایی آن است. حزب معتقد به تامین بهداشت ملی و ارائه خدمات پزشگی برای همگان در هنگام نیاز و بدون هراس از هزینه مالی آن است. از این رو، حزب متعهد به ساختن بیمارستانها و درمانگاه های مجهز در سراسر ایران بدون تبعیض جغرافیایی است.
  ج- حزب معتقد به جامعه رفاهی به نیت حفظ کرامت و شخصیت انسانی ی شهروندان و جلوگیری از دو قطبی شدن جامعه است. حزب تامین حداقل رفاه همگانی را در قرن بیست ویکم در زمره موازین حقوق بشر بشمار می آورد. از این رو برای تامین حقوق بیکاری، بازنشستگی همگانی و مسکن متناسب با درآمد تلاش میکند.
  د- حزب متعهد به ترویج خصلت های نیک انسانی، از جمله قانونمندی، نظم پذیری، احترام به کرامت انسانی افراد، شادابی و ترویج روحیه مشارکت است.
 2.  بینش اقتصادی
  کسب دستاورد های اجتماعی و فرهنگی بدون اقتصادی پویا و رشد و توسعه اقتصادی امکان پذیر نیست. حزب معتقد است رشد اقتصادی تنها در چارچوب ثبات سیاسی، قانون مداری، و عدالت اجتماعی و بازار آزاد میسر است. در کشورهای جهان و ایران که دولت و نهاد های وابسته به آن عمده تولیدات اقتصادی را در کنترل دارند، و بخش خصوصی به حاشیه رانده شده است، تجربه نشان داده و میدهد که، دولت ها کارفرمایان کار آمد، شایسته و مناسبی برای نهادهای اقتصادی نیستند. بجز ارائه ی خدمات و کالاهای عمومی، در سایر موارد، تولیدات اقتصادی باید به بخش خصوصی واگذار گردد. دولت با اجرای سیاست های مالی مناسب (بودجه و مالیات) و بانک مرکزی، مستقل از دولت، با اجرای سیاست های پولی، مسئول ایجاد اشتعال کامل و ثبات قیمت ها می باشند.ما در عین حال تردید نداریم که بازار آزاد نمی تواند همیشه ضامن عدالت اجتماعی باشد. ما خود را متعهد به یک ساختار اجتماعی بر اساس انسانیت و دادگری میدانیم. بدین دلیل حزب میکوشد در مواردی که تعادل بین بازار و عدالت اجتماعی مختل میشود، با مداخله قانونی این تعادل را برقرار کند و اجازه ندهد ثروت ملی حیف و میل شود، و حرص و آز جانشین عدالت و انصاف گردد.
 3. بینش حقوقی
  یکی از پایه های مردم سالاری اتکا به حکومت قانون است. حزب ما نیز مانند سایر احزاب خواهان شرکت نمایندگانی از حزب در تدوین و تنطیم قانون اساسی جدید است و به تناسب حضورش در مجلس، در امر قانون گذاری شرکت میکند
  قانون اساسی مبین نهادهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، و امنیتی جامعه، و حاکمیت ملت، بر اساس اصول آزادی، برابری و دادگری است.
  از دیدگاه حزب، حکومت برخاسته از جهان نگری و سلطه‌گری ی فردی یا گروهی نیست، بلکه تبلور آرمان های سیاسی ملتی است که به خود سازمان می‌دهد تا در روندی دموکراتیک و انسان مدار، ایرانی آزاد، آباد و پیشرو همراه با رفاه برای تمامی آحاد ملت را بنیاد نهد و واقعیت بخشد. قانون اساسی تضمین گر نفی هرگونه استبداد مذهبی، فکری، اجتماعی و سپردن آینده مردم به دست خودشان است. برچنین بنیادی، رسالت قانون اساسی این است که زمینه‌های این خواست تاریخی را عینیت بخشد و شرایطی را به وجود آورد که در آن انسان ایرانی با ارزش‌های جهانشمول حقوق بشری پرورش یابد.
  وجود قوه قضائیه و دادگستری مستقل، برای پاسداری از حقوق مدنی، اجتماعی و سیاسی مردم، و استقرار و توسعه جامعه ی قانون مدار و انسان مدار امری حیاتی است. از این رو ایجاد سیستم
  قضایی مستقل و متشکل از قضات عادل، مستقل و آشنا به ضوابط حقوقی امری ضروری است
  حزب پایبند به استقلال و جدایی سه قوه مقننه، قضائیه و اجرائیه است. علاوه بر این، حزب حکومت قانون را نه تنها شرط عدالت اجتماعی، بلکه لازمه رشد و توسعه اقتصادی میداند، و وجود قوه قضائیه مستقل را پشتوانه ایجاد اعتماد لازم برای سرمایه گذاری و رشد اقتصادی سالم و بالنده میداند. حزب از هیچ گونه تلاش و سرمایه گذاری برای تامین قوه قضائیه مستقل فروگزاری نمیکند، و هرگاه در طول زمان خللی در این زمینه بروز کند در پرداختن به آن و رفع موانع آن کوتاهی نمیکند
 4. بینش سیاست خارجی
  صلح و ثبات یک کشور در گرو تعامل منطقی و خردمندانه با همسایگان و جامعه جهانی است. حزب باورمند و پایبند به تنش زدایی بین المللی و گفتگو برای نگاهبانی و توسعه منافع ملی ایران است
  حزب سیاست صلح و عدم تعرض به دیگران بخصوص همسایگانش را مبنای سیاست خارجی اش می داند. در عین حا ل در برابر هرگونه تجاوز به منافع قانونی و تمامیت ارضی کشور با تمام قوا می ایستد و مرز ها و منافع کشوررا حراست میکند.
 5.  روش سیاسی
  حزب اصل شایسته سالاری را ارج می نهد ودر تقویت و گسترش آن تلاش می کند. در مواردی که برای سیاست گزاری نیاز به اطلاعات و دانش کارشناسی وجود دارد، بدون تردید و تعلل کار را به کارشناسان، اندیشمندان و پژوهشگران می سپارد. حزب، با بهره گیری از نظریات علمی و یافته های کارشناسانه، تصمیم های سیاسی لازم را بر پایه توصیه های پیشنهادی کارشناسان اتخاذ می کند.
  نظر مردم از بالا ترین اولویت ها برای حزب برخوردار است. حزب میکوشد در تصمیم گیری های کلان بدون استسثنا در پی مشاوره با اعضا و کسب نظر مردم بر آید. برای این منظور حزب آنچنان که در اساسنامه سازمانی اش دیده میشود شاخه های حزبی را در اقصی نقاط کشور توسعه میدهد تا از آن طریق به طورمستقیم و دست اول از خواسته های مردم آگاهی یابد و آنها را در تصمیم گیری ها یش ملحوظ دارد.
  ما فساد مالی و اداری در تمام سطوح را، مانعی برای رشد و توسعه ی اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی میدانیم. اراده ویژه حزب بر مبارزه ای بنیادی با فساد مالی و اداری، همراه با شفاف سازی در تصمیم گیری ها و مناسبات دولت با سایر نهادهای داخلی و خارجی است.
  ضامن بقای جامعه ی باز، تامین فعالیت قانونی رسانه ها است. حزب هیچگاه ازکوشش به تامین آزادی رسانه های گفتاری، شنیداری و تصویری، از هر طیف و نحله فکری که باشند فروگذار نمیکند. ما، در حزب این رسانه های آزاد را همزاد نظام حکومتی مردم سالار میدانیم و خود را متعهد به این اصول مدانیم
  منظور از چارچوب قانونی به هیچ رو محدود کردن آزادی بیان نیست. رسانه ها وسائل ابراز آزادی بیان هستند وکارو انتشار آنها نیازمند مجوز دولتی نیست. با این حال حزب به اصل قبول مسئولیت فردی و جمعی معتقد است و آزادی بدون مسئولیت را ناقض آزادی قانونمند میداند. اگر فرد یا رسانه ای، مبانی ازادی های فردی و اجتماعی را پایمال کرد ویا به حرمت انسانی تجاوز نمود، بر اساس قوانین در یک دادگاه صلاحیت دار به آن رسیدگی خواهد شد.
  حزب معتقد است حکومت قانون از اصول پایه ای جامعه مردم سالار است و همواره برای اصلاح قانون وجلوگیری از وضع قوانین ضد آزادی که در تعارض با اعلامیه جهانی حقوق بشر باشد مبارزه میکند.
 6. محیط زیست و میراث طبیعی
  در پیوند با محیط زیست و میراث طبیعی، از هوای آلوده و بیماری زای شهرها گرفته تا حیف و میل منابع طبیعی، خشک شدن دریاچه ها و تخریب و نابودی جنگلها، هدر دادن منابع آب و غیره، میتوان فهرستی از وظایف ضروری و عاجل برای متوقف کردن این روال و ترمیم آن ها برشمرد. حزب کمر به انجام این وظیفه خواهد بست و در آن تعللی به خود راه نمیدهد.
 7. میراث فرهنگی
  حزب خود را متعهد به پاسداری و نگاهبانی از آثار باستانی و میراث فرهنگی کشور کهن سال ايران میداند. در نگاهبانی از میراث باستانی، حزب تلاش خواهد کرد که آثار باستانی قاچاق شده را به ایران بازگرداند.
  حزب از برنامه های پژوهشی مربوط به تاريخ، آثار باستانی، آثار فرهنگی مادی و معنوی، و گرد آوری ادبيات و هنر ملی و فرهنگی در سراسر ایران حمایت می کند. حزب گسترش و تقویت و ترویج فرهنگ پویا و زبان اقوام ایرانی را از وظایف خود میشمارد.
  حزب به زبان فارسی و خط فارسی و همه زبان های دیگر که در گستره جغرافیایی ایران متکلم دارد احترام گذاشته و از آنها پاسداری می کند.
  حزب، برای ارتباط بيشتر با مردمان و آشنا کردن آن ها با ميراث های تاريخی فرهنگی و گسترش پیوند بین مردمان ایران،ایرانگردی را تشویق و ترغیب می کند. ایران، بدلیل پیشینه تاریخی خود و تنوع آب و هوایی ،می تواند یکی از مراکز مهم جلب گردشگران در جهان گردد. حزب خود را متعهد به تقویت و گسترش برنامه های گسترش گردشگری و، ازاین طریق ،تقویت و رشد اقتصاد ایران میداند.
  حزب در جهت بیشتر آشنا کردن مردمان، در ارتباط با جشن های ملی و ديگر جشن های ايرانيان و پرداختن به فلسفه و ريشه های اين جشن ها در فرهنگ ايرانزمين، تلاش می کند.

 

این مطلب در تاریخ ۱۰ شهریور ۱۳۹۳ نوشته شده است.

برای بیان دیدگاه خود باید در سایت عضو شوید. عضویت ساده و سریع می باشد، از لینک بالای صفحه استفاده کنید.

تماس با ما شهروند خبرنگار سخن ما
ما در صفحات اجتماعی

کاربر گرامی:

نکات زیر را هنگام ثبت نام مد نظر قرار دهید:

نام حقیقی
ایمیل
نام کاربری
کلمه عبور
تکرار کلمه عبور
سوال امنیتی ﻟﻂﻔﺎ ﻛﻠﻤﻪ ﻻﺗﻴﻦ ﺭا ﺩﺭ " ﭘﺎﺳﺦ " ﺗﺎﻳﭗ ﻛﻨﻴﺪ. GH70QGH
پاسخ سوال امنیتی
خروج

در صورتی که رمز عبور خود را فراموش کرده اید به این صفحه مراجعه نمایید.

خروج