ورود عضویت
یه اتفاق عجیب, اگر کسی اهل فکر کردن باشد هیچ نتیجه ای نمی تواند بگیرد بجزسردرگمی

یه اتفاق عجیب, اگر کسی اهل فکر کردن باشد هیچ نتیجه ای نمی تواند بگیرد بجزسردرگمی ؛ قضاوت با شما

6 ﺗﺎ 7 جوان با حداقل امکانات در محل زندگی شخصی خودﺷﺎﻥ یک ویدئو ﻛﻠﻴﭗ, درست یا غلط, می سازند ﺗﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻴﻜﺎﺭﻱ, ﻣﺸﻜﻞ ﻣﺴﻜﻦ, اﺯﺩﻭاﺝ, اﻋﺘﻴﺎﺩ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ و اﻗﻮاﻡ ﺭا ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﻱ ﻣﺪﺕ ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ ﺑﻪ شادی ﺑﮕﺬﺭاﻧﻨﺪ و ﻟﻂﻒ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ اﻳﻦ ﻟﺤﻆﻪ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﺷﺎﺩ ﺑﻮﺩﻧﺸﺎﻥ ﺭا ﺑﺎ ﺩﻳﮕﺮاﻥ ﺑﻪ ﺷﺮاﻛﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ. ﻧﻪ اﺯ ﺩﻳﻮاﺭ ﻛﺴﻲ ﺑﺎﻻ ﺭﻓﺘﻨﺪ, ﻧﻪ ﻣﻮاﺩ ﭘﺨﺶ ﭘﺨﺶ ﻛﺮﺩﻧﺪ, ﻧﻪ ﺑﺎ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﺭﻫﺒﺮي و ﺑﻴﺖ اﺵ ﻭاﻣﻲ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻲ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ, ﻧﻪ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻛﺴﻲ ﺭا ﺑﺎ ﺗﻴﺮ ﺯﺩﻧﺪ, ﺣﺘﻲ ﺑﻪ ﻛﺴﻲ "ﺗﻮ" ﻫﻢ ﻧﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ, تا اینجا همه چیز روبراه است.
قسمتی که ﻫﺮ ﺁﺩﻣﻲ اﻧﮕﺸﺖ ﺑﻪ ﺩﻫﺎﻥ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ, عمل کرد نیرویی اﻧﺘﻆﺎﻣﻲ اﺳﺖ که ﻛﻤﺘﺮ اﺯ 2 ساعت اﻳﻦ ﺟﻮاﻧﺎﻥ "ﺷﺎﺩ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ اﺳﻼﻣﻲ" ﺭا شناسایی می کند در ﻛﻤﺘﺮ اﺯ 6 ساعت ﺑﻪ ﺟﺮﻡ ﺷﺎﺩ ﺑﻮﺩﻥ و ﺷﺎﺩ ﻛﺮﺩﻥ دﻳﮕﺮان ﺁﻥ ﻫﻢ ﺑﺮاﻱ چند ﺩﻗﻴﻘﻪ, دستگیر ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. احتمالا ﻳﻚ جرم ﺑﻪ ﻟﻴﺴﺖ ﺟﺮاﻡ اﻣﻨﻴﺘﻲ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ, ﺷﺎﺩ ﺑﻮﺩﻥ و ﺷﺎﺩ ﻛﺮﺩﻥ.

ﺭﻭﺯﻱ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺧﺎﻧﻮاﺩﻩ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻋﺘﻴﺎﺩ اﺯ ﻫﻢ ﻧﭙﺎﺷﺪ, ﻓﻘﺮ و ﻓﺴﺎﺩ ﻣﺎﻟﻲ اﺳﺘﺨﻮاﻥ ﻣﺮﺩﻡ ﺭا ﺧﻮﺭﺩ ﻛﺮﺩﻩ, ﭼﺎﻗﻮﻛﺸﺎﻥ, ﻗﻤﻪ ﺑﺪﺳﺖ ﺗﺎﻥ, ﺯﻭﺭﺑﮕﻴﺮاﻥ و ﻣﻮاﺩ ﻓﺮﻭﺷﺎﻥ ﭼﻨﺎﻥ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﭘﺮﺳﻪ ﻣﻲ ﺯﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﮔﻮﻳﺎ ﺩﺭ ﺣﻴﺎﻁ ﺧﻠﻮﺕ ﺷﺎﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻣﺎ ﻛﺠﺎﺳﺖ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ اﻣﻨﻴﺘﻲ و اﻧﺘﻆﺎﻣﻲ?
ﺩﺭ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ اﺳﻼﻣﻲ خنده ﺣﺮاﻡ اﺳﺖ. ﺟﺮﻣﻴﺴﺖ ﺑﺪ ﺗﺮ اﺭ ﻗﺎﭼﺎﻕ, ﭼﺎﻗﻮ ﻛﺸﻲ, ﻣﺎﻝ ﻣﺮﺩﻡ ﺧﻮﺭﻱ, ﺑﺎﻳﺪ اﺯ ﺭﻳﺸﻪ ﺳﻮﺯاﻧﺪﻩ ﺷﻮﺩ. اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ نیروﻫﺎﻱ اﻣﻨﻴﺘﻲ و انتظامی ﺗﻤﺎﻡ توان خود را گذاﺷﺘﻨﺪ تا این جوانان ﻛﻪ ﻣﻤﻠﻮ اﺯ ﻋﺸﻖ و ﺷﻮﺭﻧﺪ را دست گیر و ﺑﺴﺰاﻳﻲ ﻋﻤﻠﺸﺎﻥ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ. ﺁﻧﺎﻥ با افتخار در رسانه پخش کند که دیگران یاد بگیرند شادی ﻛﺮﺩ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎﺯﺩاﺷﺖ ﻛﺘﻚ و ﺯﻧﺪاﻥ, اﻣﺎ قاچاقچی- ﺑﺮاﺩﺭاﻥ ﭘﺎﺳﺪاﺭ- ﺑﻮﺩﻥ و ﺷﻴﺸﻪ و کوکایین ﭘﺨﺶ ﻛﺮدن, ﺁﺯاﺩ.

دزدان شبها و ﺭﻭﺯ به ناموس ایرانیان تجاوز می کنند مشکل پیش نمی آید ، ثروت ایران و ایرانی به یغنا می رود جرم نیست?
درون مغز اینها چه می گزرد چرا از شادی می ترسند ؟ چرا نباید شاد بود ؟ چرا شادی جرم است, ﺣﺘﻲ بلاگ نویسی ﻫﻢ جرم اﺳﺖ؛ کلا دل برای ایران سوزاندن جرم اﺳﺖ. ولی دزدی, مال مردم خوردن و ... جرم نیست چرا برای آنها با کمی فریبکاری و دادن خمس یا ... از حالت جرم به حالت حلال و حق شخصی تبدیل می شوند ولی شاد بودن و فکر کردن دلسوزاندن با هیچ قانون و تبصره پاک و حلال نمی شود ؟ اینکه مناطق زلزله زده هنوز ﻭﻳﺮاﻥ اﺳﺖ, مردم در ناراحتی و سختی زندگی می کنند بی ﭘﻮﻟﻨﺪ جرم اﺳﺖ, ولی دزدی میلیاردی و خرید ویلاهای چند صد ملیاردی جرم نیست ؛ فروش بنزین آلوده جرم نیست قتلعام مردم جرم نیست شاد بودن جرم و از گناهان کبیره است .

~آیا اگر این جوانان مواد مخدر مصرف می کردند باز هم مرتکب جرم بودند؟ آیا نیروی انتطامی ﻣﻴﻞ و ﺭﻏﺒﺘﻲ ﺩاﺷﺖ ﻛﻪ آنان را در ﻛﻤﺘﺮ اﺯ 2 ﺳﺎﻋﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و 6 ﺳﺎﻋﺖ ﺩﺳﺘﮕﻴﺮ ﻛﻨﺪ!!!??

~ز صفات فیسبوک نظر سایرین :
ما مردمانی هستیم که شادی را در خفا انجام میدهیم و عزا را دسته جمعی...
لعنت بر این روزگار سیاه ما....
توی دو ساعت میتونن 20 نفرو بگیرن,ولی بعد ازسه سال نمیتونن یه دزد 3000 میلیاردی رو جاشو حتی مشخص کنن!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!بجای گرفتن چهارتا جوون بی آزار تو این کلیپ برن اون اراذل و اوباشی که تو قم جوون مردم سلاخی کردن بگیرن
با يه غرور خاصى ميگه, ظرف مدت دو ساعت شناسايى
شدن و در مدت شش ساعت دستگير شدن هنر کردين, انگار مثلا رئيس باند مافيا رو گرفتن پليس يه مملکت چقدر بى کار و خاله زنک ميتونه باشه آخه
حالا از بحث ظالمانه و احمقانه بودن دستگیری این بچه هایی که با آهنگ فرل رقصیدن که بگذریم نکتهٔ کمدی/ تراژدی ماجرا اینه که فرماندهٔ پلیس میاد تو تلویزیون با افتخار میگه که اینا ظرف ۲ ساعت شناسایی شدن و ظرف ۶ ساعت دستگیر، خوب مگه جاسوس دو جانبه یا قاتل زنجیره‌ای دستگیر کردی که سرعت عملت رو به رخ میکشی‌!؟!

 

این مطلب در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ نوشته شده است.

برای بیان دیدگاه خود باید در سایت عضو شوید. عضویت ساده و سریع می باشد، از لینک بالای صفحه استفاده کنید.

تماس با ما شهروند خبرنگار سخن ما
ما در صفحات اجتماعی

کاربر گرامی:

نکات زیر را هنگام ثبت نام مد نظر قرار دهید:

نام حقیقی
ایمیل
نام کاربری
کلمه عبور
تکرار کلمه عبور
سوال امنیتی ﻟﻂﻔﺎ ﻛﻠﻤﻪ ﻻﺗﻴﻦ ﺭا ﺩﺭ " ﭘﺎﺳﺦ " ﺗﺎﻳﭗ ﻛﻨﻴﺪ. GH70QGH
پاسخ سوال امنیتی
خروج

در صورتی که رمز عبور خود را فراموش کرده اید به این صفحه مراجعه نمایید.

خروج